W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Partnerzy

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) – jako administrator projektu koordynowała działania zmierzające do sformułowania rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, prowadziła szkolenia adresowane do pracowników służb zatrudnienia w zakresie wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej oraz organizowała pracę Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES) prowadząc jej sekretariat.
www.fise.org.pl

Bank DnB NORD Polska S.A. (wcześniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.) – analizował modele finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, poszukiwał najlepszych rozwiązań w tym zakresie.
www.dnbnord.pl

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) – prowadziło monitoring dostępności funduszy UE dla podmiotów ekonomii społecznej, obserwowało proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, tworząc raporty i rekomendacje w tym zakresie. www.eu.ngo.pl

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) – prowadził szkolenia pracowników socjalnych, analizował lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych pod kątem możliwości wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej, pracował nad propozycjami modyfikacji założeń systemu pomocy społecznej pod kątem ekonomii społecznej.
www.irss.and.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) – prowadziła zajęcia Sezonowej Szkoły Ekonomii Społecznej, wspierała tworzenie grupy ekspertów/konsultantów ekonomii społecznej, świadczyła usługi konsultanckie wybranym podmiotom ekonomii społecznej, podejmowała współpracę ze środowiskiem biznesu.
www.frso.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor (KLON) – prowadziło i nadal będzie prowadzić bazy danych podmiotów ekonomii społecznej, koordynowało badania ilościowe i jakościowe sektora ekonomii społecznej, opublikowało liczne poradniki w zakresie ekonomii społecznej, administrowało portalem www.ekonomiaspoleczna.pl..
www.klon.org.pl

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) – uruchomiła studia podyplomowe oraz prowadziła seminarium magisterskie w dziedzinie ekonomii społecznej, utworzyła Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej dla obszaru Małopolski oraz rozpoczęła publikację kwartalnika poświęconego ekonomii społecznej. www.ekonomiaspoleczna.msap.pl, www.msap.ae.krakow.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – pracowało nad włączeniem idei ekonomii społecznej do strategicznych dokumentów rządowych dotyczących polityki społecznej, poszukiwało dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.
www.mpips.gov.pl

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (SPLOT) – prowadziło regionalne info-punkty ekonomii społecznej i spotkania poświęcone ekonomii społecznej w regionach, analizowało współpracę instytucji ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi (badanie: barometr współpracy).
www.splot.ngo.pl

Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Rzeczpospolitej Polskiej (UNDP) – uczestniczy w tworzeniu systemu wskaźników dla ekonomii społecznej, promuje ekonomią społeczną w ramach Inicjatywy Globar Compact podejmując współpracę z biznesem.
www.undp.org.pl


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.